Logika, Helyes ÉrvelésTan, Mítoszirtás és Hit-Eltérítés sok Humorral

Világnézet

Világnézet

P-DOX vallás létrejötte

2012. november 03. - IGe

 

P-DOX.jpeg

A p-dox.hu honlapot 2011-ben megszüntettem, mert a célját elérte.
Ez a vallás már ez emberek tudattalanjában, és érzelemvilágában terjed tovább.
A továbbiakban nem is kívánom, sőt ellenzem, hogy egyházak, vagy akármilyen szervezetek, honlapok, közösségi oldalak jöjjenek létre ezen elvek és név alatt. Ezt saját magánvallásomnak tekintem, amiből viszont egyénileg bárki átvehet maga számára hasznosnak ítélt részleteket, vagy akár az egészet is. Viszont jobbnak tartom, ha mindenki egyéni vallást épít fel magának.

 P-DOX honlap.jpeg

Vallás elnevezése: P-DOX Semmiben Sem Hívők - nem materialista, nem idealista
Vallás rövidített elnevezése:  P-DOX vallás
Vallás jelképe:  egy nulla mindkét függőleges szárán átfonódott végtelen jellel

p-dox logo közepes.jpg

 

 

Vallásalapító: Iván Gábor elemér – az "élő", a "Valódi" IGe
Alapítás kezdete:  Budapest, 2000. év 08. hó 10. nap 11 óra 40 perc
Tesztidőszak:   2000. októberétől – 2004. májusáig terjedt
Alapítás lelkiismereti okai:  A társadalmunkban lévő kettős mércék eltörlése
Alapítás jogi feltételei: Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
Vallás fő jellegzetességei: teljesen egyedi, ideológia-mentességre törekvő, optimista, humoros, toleráns, paradox filozófiával rendelkező, ember-és természetközpontú

 

p-dox_banner_nevetes.gif

Elnevezés magyarázata
A P-DOX név a paradox, paradoxon kifejezésekre utal és arra, hogy mi nyíltan vállaljuk ellentmondásainkat más vallásokkal ellentétben, akik ezt rejteni igyekeznek. Sőt célunk, fő célunk, az ellentmondások általi elgondolkoztatás, tanítás. Egy-két példa a paradoxonra; Határozd meg, hogy az alábbi négy kifejezés közül melyik a Kakukktojás: 1. Kakukktojás, 2. Kakukktojás, 3. Strucctojás, 4. Kakukktojás. Amint látjuk ebben a példában a strucctojás a kakukktojás. Másik paradox példa: "Istenem ments meg önmagadtól." A paradox szónak több jelentése is ismert, az egyik az önmagának látszólagosan ellentmondó, esetleg lehetetlen, a másik a nem eldönthető. A vallás bővített neve a Semmiben Sem Hívők kisebb részben egy látszólagos lehetetlent jelent, mivel olyan hitre utal, ami semmiben sem hisz. Ezzel utalni kíván arra, hogy sem a materialista, sem az idealista világképek tökéletességében nem hisz. Ezen túl viszont a P-DOX Semmiben Sem Hívők elnevezés főként a nem eldönthető jelentéssel, az eldönteni nem szándékozást kívánja kifejezni humorosan. Tehát nem is kívánják eldönteni a Semmiben Sem Hívők, hogy a materialista, vagy az idealista világkép a valóság, mivel mindkettőt igazából szélsőségnek tekinti. Különös, szokatlan, furcsa jelentései is vannak még a paradox szónak, ami szintén jellemző.

A paradoxon szó felsorolt öt jelentése közül pedig kettőt idézek az Idegen szavak és kifejezések szótárából:

"2. két vagy több olyan ítélet viszonya, amelyek nem egyidejűleg, illetve nem ugyanabban a vonatkozásban állnak egymással látszólagos ellentmondásban, tehát csak látszólagosan zárják ki egymás igaz voltát...

4. A bevett nézetektől eltérő, látszólag képtelen, a valóságban azonban jól megalapozott vélemény"

Jelkép
A P-DOX Semmiben Sem Hívők a jelképe egy nulla mindkét függőleges szárán átfonódott végtelen jellel. A semmi és a végtelen logikátlan, vagy más kifejezést használva igazából felfoghatatlan fogalmak az ember számára. (Mi bízunk benne, hogy egyszer megértjük.) A jelkép szimbolikus és misztikus jelentése: A tökéletes semmi az a végtelen, a tökéletes végtelen az a semmi. A tökéletes végtelen és a semmi egymásban hordozzák egymást. Tehát aki semmiben sem hisz, az egyúttal a végtelenben, vagy más néven mindenben (is) hisz.

P-DOX banner teizmus.gif

 

A Vallás létrejöttének lelkiismereti okai
Születésekor minden ember bekerül egy őt körülvevő társadalmi, kulturális, vallásos, vagy valláshiányos környezetbe. A nevelés hatására általában a környezete vallási, vagy valláshiányos szokásait veszi fel. Gyerekfejjel, amikor még nincs kellő információnk a minket körülvevő világról, könnyen befolyásolhatóak vagyunk és elfogadjuk, hogy ez így helyes. Mivel mindkét oldal, a vallásos és a valláshiányos oldalon is vannak olyan egyének, akik később nem érzik jól magukat a nem maguktól választott, hanem beleszületett világképbe, az egyéniségük fejlődésével, általában keresni kezdenek. Ezek a keresők világkép szempontjából esetleg sokáig, más szavakkal kifejezve hontalannak érzik magukat, mert általában a másik oldalt megismerve azt sem érzik magukénak. Ez a sehova sem tartozó állapot zavart okozhat az egyéni fejlődésben, illetve a meg nem értettség magányos állapotát teremtheti meg. Ezen állapotok feloldására emberközpontú hitelveivel a P-POX Semmiben Sem Hívők megoldást ad az Önmagunkba vetett bizalom megerősítésének a formájában, azaz a sorsunk irányításáért érzett nagyobb felelősség vállalásában. Az Önmagunkban Hívés elvei a hitelvek között az emberi létforma fontosságát és a megismerés fejlődésébe vetett bizalmat erősíti. A P-DOX Semmiben Sem Hívés és az Önmagunkban Hívés azonosságai miatt a két dolog összekapcsolható.

 

P-DOX banner 234 x 60 mackos.gifA Vallás létrejöttének tudományos igényű okai
A Természet Világa tudományos folyóirat 1999. novemberi számában, Csaba György: A hit gyógyító ereje című cikkében szerepel, hogy egy a hitekre vonatkozó amerikai közvélemény-kutatás eredményeiből egyértelműen kiderül, hogy vannak olyanok, akik nem tudják, vagy nem akarják eldönteni, hogy a materialista, vagy az idealista világképet vallják magukénak. Ez a megkérdezettek átlagát tekintve 5%-ot tesz ki. Tehát jogosan feltételezhető, hogy ezen tudományos igényű felmérés és cikk alapján hazánkban is jelentős számban vannak hasonló gondolkozásúak. Másrészt már most is nagyon sokan ideológiamentességre törekvőnek tekintik magukat és ezen emberek a P-DOX Semmiben Sem Hívők tagjaivá vagy szimpatizánsaivá is válhatnak.

A vallás fő célkitűzései
Felvilágosító munka, tanítás, ember és élőlénytársaink segítése. A körülöttünk lévő természettel és élővilággal harmóniában élő egészséges emberi lét. Továbbá társadalmi, filozófiai és "vallási" közösséget teremteni azok számára, akik tisztában vannak a "hit", vagy közel azonos elveket valló emberekhez való tartozás, kapcsolattartás lelkükre gyakorolt előnyeivel, viszont nem tudják elfogadni, vagy teljes egészében elfogadni a különféle egyházak bibliára épülő tanait, valamint a fejlődő tudomány által képviselt világképet sem tudják jelen állapotában tökéletesnek tekinteni. Azért nem tudják elfogadni ezen elveket, mert gondolkoznak is. A P-DOX vallás fő célja az ideológiamentességre való törekvés, amely eltérő ideológiák együttes és egyenjogú szemléletével is elérhető. A hazánkban jelenleg meglévő mintegy 200 vallás színes képében egy új választási lehetőséget teremt azok számára, akik még nem tudnak és talán nem is akarnak egyértelműen állást foglalni a két fő irányzatot tekintve a világ és az élet létrejöttét illetően. Hiszen egyik alapvető tana az, hogy az a biztos, hogy semmi sem biztos, hiszen a világ fejlődik és amiről ma valamit gondolunk az holnapra megváltozhat. Illetve megváltozhatnak a gondolataink is. A P-DOX Semmiben Sem Hívők tanai a humor és az ironikus kételkedés által létrejövő életszeretet kívánja hirdetni, amely segítséget adhat a mindennapok (csalódás-mentesebb), élményszerűbb megéléséhez. A kételkedés melletti nyitott gondolkodást és az evilági emberi lét elsődlegességét igyekszik hirdetni tanaiban a létező, vagy nem létező földöntúlival szemben. A világteremtő létét, vagy nemlétét lényegtelennek tekinti. Istenről viszont sajátosan nyilatkozik. Hisz az emberi megismerés lehetőségeinek a fejlődésében. Elősegíteni igyekszik az önálló egyéniség és vélemény kialakulását, éppen ezért nem tartja problémának, ha egy adott dologról sokan másképpen vélekednek. Akár teljesen eltérő álláspontokba való beleérzés, vagy kritizálás készségének a fejlesztésével, úgy hogy közben nem válik annak elkötelezettjévé, vagy teljes ellenzőjévé egy sajátságosan toleráns világnézetet teremthet. A P-DOX Semmiben Sem Hívők világszemlélete, javasolt etikai-erkölcsi normái sokaknak iránymutatást, vagy más néven "lelki békét" adhat. A "lelki béke" pedig tartalmasabb, hatékonyabb és egészségesebb életet tesz lehetővé.


P-DOX banner IGe.gif

 A Vallás kapcsolatai és tervezett elhelyezkedése a társadalomban
A P-DOX Semmiben Sem Hívők a társadalom általánosan elismert, hasznos elemévé kívánnak válni. A sértődésnélküli, őszinte, kritikus párbeszéd, vita és véleménycsere lehetőségét kívánja létrehozni a többi vallással és az ateista mozgalmakkal. Ezen kívül a filozófiai és a tudományos élettel, a sajtó és a média képviselőivel is igyekszik kapcsolatokat találni és kiépíteni. Nem tekint a társadalom jelenlegi elemeiben senkit vetélytársának, vagy konkurensének, csupán egy új világnézeti vallási, filozófiai ágnak, iskolának tekinti magát. A tagjain kívül igyekszik elnyerni más állampolgárok bizalmát és támogatását is. A lehetőségek és a fejlődés függvényében a hitéletén kívüli egyének számára is igyekszik karitatív tevékenységben támogatásokat adni. Tervei között szerepel a "legelesettebb" embertársaink adománygyűjtéssel és adással való segítése. Továbbá a kiemelkedő szellemi, vagy alkotó tevékenységet kifejtő embertársaink segítése is. Ezt elsősorban díjjak, ösztöndíjjak formájában képzeli, a már létrejött, vagy esetlegesen remélten létrejövő teljesítményért. Templom, vagy közösségi ház vásárlása, vagy építése helyett a befolyt adományok és támogatások jelentős részét sport, mozgás és egészség centrumok létesítésére tervezzük költeni, amelyek a tagjaink minden korosztálya számára használható aktív együttlétet biztosíthatnak.

A P-DOX Semmiben Sem Hívők belső életén kívüli tevékenységében is mindig használni igyekszik a humor és az irónia eszközeit, természetesen saját magával szemben is, ezért akár szórakoztató műsorokban, vagy lapokban való megjelenését előnyösnek tekinti.

Hazánk történelmi ideológiai hátterét figyelembe véve és a más országokban történő felméréseket, a se nem materialista, se nem idealista világnézet 0,5 - 1,2 millió honfitársunkat érintheti meg potenciálisan.

P-DOX banner Karakutty.gif

 

 

 

Együttműködünk

Együttműködést kívánunk kialakítani minden olyan szervezettel, vallással, ateistákkal, világnézeti, vagy filozófiai klubbal, honlappal, magánszeméllyel, amely nem tör sem elveiben, sem leírásában, sem ráutaló magatartásában kizárólagosságra és elveti a kettős mércék használatát.

 

 

Figyelmeztetés: A p-dox.org a facebook.com/pages/P-Dox és néhány más hasonló oldal és írás is, jelen állapotában csak visszaélés a nevemmel és szellemi tulajdonommal. Amelynek elorozása anyagi és más haszonszerzés miatt reménytelen, mert még az alapításnál közjegyzővel hitelesített formában bebiztosítottam. Ezen két oldallal egy testileg és lelkileg is súlyosan beteg, de azon kívül is kétszínű alja ember próbál magának pénzt szerezni. Amennyiben záros határidőn belül nem törli az oldalakat, kénytelen leszek jogi lépéseket is tenni az ügyben. ( Esze ágában sem volt önként törölni. Tenni kellett jó néhány dolgot, hogy kb. másfél hónap után kénytelen legyen rá)

 

A bejegyzés trackback címe:

https://vilagnezet.blog.hu/api/trackback/id/tr274886567

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2012.11.05. 11:11:47

@ap: Hülye vagy és nem milliót nyerő.

Ettől függetlenül, mint kiröhögni való firkálmányt beraktam az istenteszt oldalra a "Elemzések tét nélkül" dobozba.

Mi a fő hibád??? Ennyit segítek: "Általános Isten (továbbiakban Isten)"

Nem tekintem pályázatnak. Mert nem is az. Ez sima fikázás.

IGe · http://vilagnezet.blog.hu/ 2012.11.08. 10:29:44

Fórum » FILOSZ » Vallás, Filozófia »

P-dox, mint vallás, mémhalmaz

Nyitotta: Agnoszticizmus, 2006.08.12 18:42

Sokszor halljuk "drága" p-doxos kollegánktól, hogy a vallások, s ateizmus is egyfajta mém, mely megtámadja agyunkat, akár egy vírus. Hát igen, de akkor a p-doxnak is egy mémnek kell lenni, hiszen minden amely több agyban ver gyökeret (vagyis képes reprodukcióra), az gyakorlatilag mém. "Drága barátunk" erre azt mondja, a p-dox egy vallásból kigyógyító vakcina. Igen, sok vallás ezt mondja magáról. Ily módon kinek higgyünk? A vallások, az ideológiák, a vallástalanság, a semmiben hívés, mind-mind mémek. Lehetetlen megszabadulni a hatásuktól. Mindenki hisz valamiben.

forum.index.hu/Article/showArticle?t=9146853

vilagnezet.blog.hu · vilagnezet.blog.hu 2023.01.23. 13:37:02

Sőt kísérleteztem egy olyan vallással is,
amelyet magam alapítottam,
és amely nem csapja be az embereket.
süti beállítások módosítása